Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Podstawa prawna
1)    Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 roku Nr 139 poz. 993 z późn. zm.);
2)    Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.  2013 poz. 267);
3)    Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1475);
4)    Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie trybu przekazywania danych pomiędzy organami prowadzącymi ewidencję ludności oraz powiadamiania o nadaniu numeru PESEL (Dz. U. z 2012 r. poz. 1480),
Wymagane dokumenty       
1)    Wypełniony formularz „zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego”;
2)    Do wglądu:
·    dowód osobisty osoby wymeldowującej się,
·    pełnomocnictwo oraz dowód osobisty pełnomocnika, jeżeli reprezentuje on osobę, która chce  dokonać wymeldowania,       
Miejsce składania dokumentów
Urząd Gminy Mirów, Referat Spraw Obywatelskich
Mirów Stary 27, 26-503 Mirów Stary,
I piętro, pok. nr 4
tel. 48 6283889 w. 17
Opłaty       
Nie ma
Termin załatwienia sprawy       
Od ręki
Forma załatwienia sprawy       
Rejestracja w ewidencji oraz wydanie zaświadczenia o wymeldowaniu       
Tryb odwoławczy
Nie występuje.
UWAGI       
Osoby zmarłe wymeldowywane są z urzędu na podstawie aktu zgonu przesłanego przez USC.
Osoba, która wyjeżdża za granicę na okres dłuższy niż 6 miesięcy jest obowiązana zgłosić swój wyjazd oraz powrót w Referacie Spraw Obywatelskich  pok. nr 4. Zgłoszenia wyjazdu dokonuje się najpóźniej w dniu opuszczenia dotychczasowego miejsca pobytu, a zgłoszenia powrotu – najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia powrotu.
Wymeldowania z dotychczasowego miejsca pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące można dokonać podczas zameldowania w nowym miejscu pobytu, wskazując adres dotychczasowego miejsca pobytu, z którego ma nastąpić wymeldowanie.    

Pobierz formularz - zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego